اطلاعیه فوری

با توجه به راه اندازی سامانه کشوری ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجانشرقی  (  فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مجاز )

بایستی از آدرس ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

متقاضیان بایستی نتیجه ثبت نام را از سامانه فوق پیگیری نمایند.
 

;