فرآیند اعلام نیاز و ثبت نام در اسفند ماه سال 95 

1الی 5 ماه های زوج

تاریخ ثبت اعلام نیاز توسط کارگزینی واحد

6الی 8 ماه های زوج

تاریخ بررسی و تایید اعلام نیاز ها توسط معاونت ذیربط

11 الی 16 اسفند ساعت 9 صبح

تاریخ ثبت نام متقاضیان مشمولین طرح

19اسفند ماه 

تاریخ اعلام نتایج تقسیم

21 اسفند ماه 

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان نهایی به واحدهای انتخابی

 

فرآیند تمدید طرح فروردین 96

تاریخ ثبت درخواست تمدید طرح توسط متقاضی

5الی 10

تاریخ بررسی درخواست های تمدید توسط کارگزینی واحد

11الی 17

تاریخ بررسی و تایید درخواست های تمدید توسط معاونت ذیربط

18الی 20

تاریخ اعلام نتایج تمدید طرح توسط مدیریت نیروی انسانی

25 فروردین

 

 

;