ثبت نام طرح

ثبت نام تمدید طرح

ثبت نام معافیت از طرح

ثبت نام انتقال طرح

پیگیری درخواست ها

راهنمای سایت

فرآیند تمدید طرح

تاریخ ثبت درخواست تمدید طرح توسط متقاضی

1 الی 5 ماه های فرد

تاریخ بررسی درخواست های تمدید توسط کارگزینی واحد

5 الی 10 ماه های فرد

تاریخ بررسی و تایید درخواست های تمدید توسط معاونت ذیربط

11 الی 15 ماه های فرد

تاریخ اعلام نتایج تمدید طرح توسط مدیریت نیروی انسانی

20 ماه های فرد

 

فرآیند ثبت نام در طرح 

1الی 5 ماه های زوج

تاریخ ثبت اعلام نیاز توسط کارگزینی واحد

6الی 10 ماه های زوج

تاریخ بررسی و تایید اعلام نیاز ها توسط معاونت ذیربط

15 الی 20 ماه های زوج

تاریخ ثبت نام متقاضیان مشمولین طرح(9 صبح)

25 الی 30 ماه های زوج

تاریخ اعلام نتایج و صدور معرفینامه توسط مدیریت نیروی انسانی

اول ماه های فرد

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان نهایی به واحدهای انتخابی

 

 

 

;