اطلاعیه فوری

با توجه به راه اندازی سامانه کشوری ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجانشرقی  (  فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مجاز )

بایستی از آدرس ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

توجه متقاضیان تمدید طرح از همین سامانه اقدام به ثبت نام نمایند و نیاز به سامانه جدید ندارند. 

 

متقاضیان بایستی نتیجه ثبت نام را از سامانه فوق پیگیری نمایند.


 

;