قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره اسفند ماه سال 95 : 

ثبت نام اینترنتی دوره اسفند ماه سال 95 از مورخه 11 / 12/ 95 شروع و درتاریخ 95/12/16 خاتمه خواهد یافت .

تاریخ اعلام نتایج 95/12/18 و تاریخ ثبت انصراف 95/12/19 خواهد بود.

**تاریخ صدور معرفینامه ها 95/12/23 بوده و پذیرفته شدگان بایستی در مورخه 95/12/23 به واحد پذیرش شده مراجعه نمایند.
 

فرآیند اعلام نیاز و ثبت نام در اسفند ماه سال 95 

1الی 5 ماه های زوج

تاریخ ثبت اعلام نیاز توسط کارگزینی واحد

6الی 8 ماه های زوج

تاریخ بررسی و تایید اعلام نیاز ها توسط معاونت ذیربط

11 الی 16 اسفند ساعت 9 صبح

تاریخ ثبت نام متقاضیان مشمولین طرح

18 اسفند ماه 

تاریخ اعلام نتایج تقسیم

23 اسفند ماه 

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان نهایی به واحدهای انتخابی

 

فرآیند تمدید طرح فروردین 96

تاریخ ثبت درخواست تمدید طرح توسط متقاضی

5الی 10

تاریخ بررسی درخواست های تمدید توسط کارگزینی واحد

11الی 17

تاریخ بررسی و تایید درخواست های تمدید توسط معاونت ذیربط

18الی 20

تاریخ اعلام نتایج تمدید طرح توسط مدیریت نیروی انسانی

25 فروردین

 

 

;