ثبت نام طرح

ثبت نام تمدید طرح

ثبت نام معافیت از طرح

ثبت نام انتقال طرح

پیگیری درخواست ها

راهنمای سایت

 

فرآیند اعلام نیاز و ثبت نام

1الی 5 ماه های زوج

تاریخ ثبت اعلام نیاز توسط کارگزینی واحد

6 الی 10 ماه های زوج

تاریخ بررسی و تایید اعلام نیاز ها توسط معاونت ذیربط

15 الی 20 ماه های زوج(ساعت 9صبح)

تاریخ ثبت نام متقاضیان مشمولین طرح

25 الی 30 ماه های زوج

تاریخ اعلام نتایج و صدور معرفینامه توسط مدیریت نیروی انسانی

اول ماه های فرد

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان نهایی به واحدهای انتخابی

 

 

 

فرآیند تمدید طرح

تاریخ ثبت درخواست تمدید طرح توسط متقاضی

1 الی 5 ماه های فرد

تاریخ بررسی درخواست های تمدید توسط کارگزینی واحد

5 الی 10 ماه های فرد

تاریخ بررسی و تایید درخواست های تمدید توسط معاونت ذیربط

11 الی 15 ماه های فرد

تاریخ اعلام نتایج تمدید طرح توسط مدیریت نیروی انسانی

20 ماه های فرد

 
;