ثبت نام طرح

ثبت نام تمدید طرح

ثبت نام معافیت از طرح

ثبت نام انتقال طرح

پیگیری درخواست ها

راهنمای سایت

قابل توجه پذیرفته شدگان طرح 

پذیرفته شدگان رشته های پروانه دار شامل: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی وکاردرمانی در مورخه 95/07/06 بایستی با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت اخذ معرفینامه عکس دار به اداره طرح مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان سایر رشته ها نیز در مورخه 95/07/06 مستقیما به واحد پذیرفته شده مراجعه نمایند. 

;