نحوه و زمان ثبت نام و توزيع نيرو

  الف ـ دانشجويان مشمول قانون طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در سال 95 از 15 تا 20 ماه هاي زوج در سايت  مديريت منابع انساني( ادره طرح ) به آدرس: tarh.tbzmed.ac.ir جهت ثبت نام اقدام نمايند.

ب- کليه متقاضيان بر اساس مکان هاي مورد نياز اعلام شده، نسبت به تکميل فرم بر روي سايت اداره طرح اقدام مي نمايند. بديهي است پس از اتمام زمان ثبت نام امکان تغيير محل انتخابي وجود ندارد. مستندات مورد نياز جهت تکميل فرم تقاضا بايستي اسکن و از طريق سامانه ثبت نام ارسال گردد. 

ج- با عنايت به محدوديت سهميه و مجوز مربوط به رشته هاي اختياري از طرف مقامات ذيصلاح( معاونت محترم توسعه مديريت و منابع) و همچنين محدوديت و کمبود سهميه رشته هاي اجباري از سوي وزارت متبوع متقاضيان مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در صورتي که پس از اتمام مدت انصراف و صدور معرفي نامه، از خدمت در محل تعيين شده انصراف دهند امکان ثبت نام مجدد تا يکسال را نخواهند داشت.

د - پزشکان عمومي جهت ثبت نام ازطريق سايت اداره طرح وزارت بهداشت به نشاني اينترنتي: tarh.behdasht.gov.ir مراجعه خواهند نمود.

تذکر مهم 1:  ثبت نام کنندگان مي توانند جهت پيگيري تاييديه  تحصيلي به سايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزشي پزشکي به آدرس : tarh.behdasht.gov.ir(قسمت تاييد فراغت از تحصيل پزشکان وپيراپزشکان ) مراجعه نمايند.

تذکر مهم 2 : باتوجه به اينکه ثبت نام متقاضيان صرفا از لينک فوق انجام خواهد شد لذا از مشمولين تقاضا خواهد شد از مراجعه به ساير واحدهاي دانشگاه و مراکز خودداري فرمايند . 

تذکر مهم 3 : اعلام نياز موردي و با نام براي مشمولين طرح ممنوع بوده و واحدهاي تابعه صرفا در صورت داشتن شرايط خاص براي اعلام نياز مي توانند مراتب را قبل از انتشار آگهي  به واحد کارگزيني اعلام تا در فراخوان منتشره به  مشمولين طرح اطلاع رساني گردد.

 

 

تذکر مهم 4 : ارائه مدرک مرتبط با نظام براي ذکور الزامي است

 

رشته هاي تحصيلي که برابر اعلام وزارت متبوعه امکان تمديد مدت طرح نيروي انساني وجود دارد:

پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، داروسازي، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، فوريت پزشکي، راديولوژي، پرستاري دندانپزشکي و مامايي

تذکر: تمديد طرح در ساير رشته ها مقدور نميباشد.

زمانبندي تمديد طرح:

تکميل درخواست تمديد طرح در رشته هاي اجباري از 1تا 5 ماه هاي فرد از طريق سايت اداره طرح به نشاني اينترنتي: tarh.tbzmed.ac.ir امکان پذير مي باشد. 

 

شرايط  تمديد مدت طرح نيروي انساني در رشته هاي اجباري

1. اعلام نياز و رضايت واحد مربوطه2 ماه قبل از اتمام طرح فردو تأييد معاونت ذيربط

2. فقدان فرد واجد شرايط در ليست انتظار و در رشته شغلي مربوط

3. اشتغال عملي افراد در واحدهاي عملياتي ( غيرستادي )

4. تامين اعتبار لازم

 

شرايط بکارگيري مشمولين طرح اختياري

بکارگيري مشمولين طرح در رشته هاي اختياري  برابر اعلام وزارت متبوعه مشروط به شرايط زير است (بجز پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، داروسازي، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، فوريت پزشکي، راديولوژي، پرستاري دندانپزشکي، مامايي، تغذيه و روانشناسي باليني )

1. وجود پست بلاتصدي (با احتساب کليه نيروهاي شاغل اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و طرحي) در شغل مورد نظر براي محل مورد تقاضا

2.  عدم کسري اعتبار مالي

3.  اعلام شماره پست بلاتصدي

لازم به ذکر است به کارگيري اين دسته از کارکنان صرفا در واحدهاي عملياتي امکان پذير بوده و ارائه خدمت ايشان در واحدهاي ستادي و اداري و مالي و ... ممنوع  مي باشد.

 

 

 

 

 

معافيت از طرح:

در خصوص 10 رشته اصلي که ملزم به گذراندن طرح قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشکان هستند، در صورت احراز يکي از شرايط زير مشمول معافيت از قانون مذکور مي باشند:

 1-فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي

2 -خواهر و برادر شهيد

3- آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

4- فرزندان جانبازان بالاي50%

5- همسر جانباز بالاي 70%

6-مادري که حضانت فرزند خود را برعهده دارد.

7-مشمولان 45 سال به بالا.

8- بانوان متاهل که قبل از تاريخ 01/09/1380 فارغ التحصيل شده اند.

9- تک فرزند خانواده

 10- کارمندان پيماني و رسمي دولت و کادر ثابت نيروهاي مسلح

11- کليه بانوان مشمول که همسرشان فوت شده اند.

12- نخبگان و استعداد هاي درخشان سطح اول با ارائه گواهي از وزارت متبوع

 13- دانش آموختگان مرد رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشکان که خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشکي انجام داده باشند.

(ارائه اصل کارت پايان خدمت و يا گواهي صادره از طرف ستاد کل (برحسب مورد) الزامي مي باشد.

توضيح1: ارائه نامه از بنياد شهيدو امورايثارگران براي کليه معافيت هاي ايثارگري الزامي مي باشد.

توضيح2: براي صدور کليه معافيت ها ارائه اصل شناسنامه، کارت ملي و يک قطعه عکس الزامي مي باشد. 

 

 

 

ضريب محروميت مناطق و مدت قانوني طرح

ضريب منطقه

مقطع کارداني

مقطع کارشناسي و بالاتر

5

12 ماه

24 ماه

5/4

10 ماه و 24 روز

21 ماه و 18 روز

4

9 ماه و 18 روز

19 ماه و 6 روز

5/3

8 ماه و 12 روز

16 ماه و 24 روز

3

7 ماه و 6 روز

14 ماه و 12 روز

 

ضرايب و سهميه مناطق  (مصوبه 02/11/81 هيأت وزيران )

رديف

شهرستان

ضريب منطقه

مرکز

توابع

1

آذرشهر

5

5

2

اسکو

5

5

3

اهر

4

5/3

4

بستان آباد

5

4

5

بناب

5/4

4

6

تبريز

5

5

7

جلفا

4

5/3

8

چاراويماق

5/3

5/3

9

سراب

5/4

4

10

شبستر

5/4

4

11

عجب شير

4

4

12

کليبر

5/3

3

13

خدا آفرين

3

3

14

مرند

5

4

15

ملکان

5/4

4

16

ميانه

5

4

17

هريس

5/4

4

18

هشترود

4

5/3

19

ورزقان

5/3

5/3

 

 

;